artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.8.2021   Kodrąb, dn. 24.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

  zawiadamia strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie, powiat radomszczański, woj. łódzkie. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 25 marca 2022 r.

Pismem znak: WOOŚ.4221.56.2021.MŁo.5 z dnia 19.11.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 21 stycznia 2021 r.

Z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś oraz złożenia przez Pełnomocnika niezbędnego uzupełnienia w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Kodrąb wyznaczył nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tj. do 25 marca 2022 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 24.11.2021 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, przesłane do sołtysa sołectwa Żencin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Żencin.

Z up. WÓJTA

   mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:    

1. Pełnomocnik – Pani Małgorzata Magier

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Żencin

5. a/a

 

Art. 36. § 1 kpa. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 
Art. 37. § 1 kpa. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.