artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.6.2021 Kodrąb, dn. 27.04.2021 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje   do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.6.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną na działce nr ewid. 196/2 obręb Kodrąb, gmina Kodrąb, woj. łódzkie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu 
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a