artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 14.10.2020 r.

Nr GPI.6733.5.2020  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPI.6733.5.2020 z dnia 14.10.2020 r. w zakresie planowanej budowy stanowisk słupowych SN 15 kV oraz budowy linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową na działkach położonych w:

-  Gminie Gomunice, w obrębie Piaszczyce, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 256, 241;

- Gminie Kodrąb, w obrębie Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 945,

  1340.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Z up. Wójta

Lidia Sznelińska

Sekretarz Gminy Kodrąb

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Gosławice
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a