artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 09.10.2020 r.

GPI.6220.4.2019 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy Kodrąb

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia znak: GPI.6220.4.2019 z dnia 09.10.2020 r. informującym o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na ,,Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na Zakład recyklingu materiałowego odpadów gumowych – opon”, dz. nr ewid. 220 obręb Dmenin, gm. Kodrąb.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Kodrąb  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Dmenin
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a