artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kodrąb deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kodrąb nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Wzór deklaracji do pobrania