artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIX/148/12

 

UCHWAŁA NR XIX/148/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 czerwca 2012 roku
 
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1 441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 15 .ust. 1 pkt 3 lit b, ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładu jazdy ( Dz. U. 2012r. poz. 451) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Kodrąb, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb, zwane dalej „przystankami komunikacyjnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb na zasadach określonych w Regulaminie.
  § 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Kodrąb stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
  §  4. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 255 KB
Załącznik nr 179 KB