artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIX/147/12

 

UCHWAŁA NR XIX/147/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 czerwca 2012 roku
 
  w sprawie podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
 
  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881;ostatnia zmiana:Nr 149, poz. 889) oraz art. 417-419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1016;ostatnia zmiana: Nr 217, poz. 1281) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  §1. Dokonuje się podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, który określa załącznik do uchwały.
§2. Na ustalenia Rady Gminy Kodrąb w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  §4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.
  §5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/227/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 06 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 roku Nr 153, poz. 2215).
  §6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kodrąb obejmującej lata 2010-2014.
  §7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 1130 KB