artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KODRĄB
z dnia 30 marca 2011 r.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu w dniu 16.03.2011 r. raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Firmę ENERBIO Sp. z o.o., ul. Kubusia Puchatka 5/12, 83-110 Tczew, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w zakresie planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków oraz wydania decyzji w ww. sprawie jest Wójt Gminy Kodrąb. Organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, a organem opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku. 
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kodrąb pok. 21 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Otrzymują:
1. Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys sołectwa Żęcin – Zalesie
2. Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys sołectwa Lipowczyce
3. BIP Gminy Kodrąb
4. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5. a/a