artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 29.03.2011r


  Kodrąb, dn. 29.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 6220/2/P/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w zakresie planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:
1.Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys Sołectwa Żęcin – Zalesie
2.Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys Sołectwa Lipowczyce
3.BIP Gminy Kodrąb
4.Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5.a/a