artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIII/101/11

 

UCHWAŁA NR XIII/101/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2011 rok.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 § 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  136.550,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  136.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
   dochody 12.117.114,11 zł
  w tym:
  dochody bieżące   11.707.775,44 zł
  dochody majątkowe 409.338,67 zł
 
  wydatki   14.785.012,56 zł
  w tym:
  wydatki bieżące 11.558.203,65 zł
  wydatki majątkowe 3.226.808,91 zł 
 
  § 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 4. Ustala się limity na :
1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na 
  finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.744.000,00 zł
2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
  w kwocie 768.458,00 zł;
3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań
  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
  742.371,91 zł;
 
4) występujący w ciągu roku   przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty
  200.000,00 zł;
5) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 100.000,00 zł;
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

Załączniki:
Załącznik nr 293 KB
Załącznik nr 1415 KB