artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/13/10

 

UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr L/233/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zmienionej uchwałą Nr LI/240/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/233/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr L/233/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wprowadza się następującą zmianę:

1)w § 1 kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 391.171,28 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) a kwotę 533.543,19 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote dziewiętnaście groszy zastępuje się kwotą 742.371,91 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złoty dziewięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki