artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/10 /10


UCHWAŁA NR III/10 /10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010r.


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz § 2 ust.2 i § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 , z 2002 Nr 14, poz. 280, z 2003r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się , że dla Przewodniczącego Rady Gminy polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Wiceprzewodnicząca Pani Iwona Skura.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
 mgr inż. Grzegorz Wierzbicki