artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/9/10


UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 567.668,77 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.084.497,49 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 948.497,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2011-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach wynosi :

dochody 12.324.350,37 zł
w tym:
dochody bieżące 11.331.650,37 zł
dochody majątkowe 992.700,00 zł

wydatki 13.624.003,58 zł
w tym:
wydatki bieżące 11.670.866,30 zł
wydatki majątkowe 1.953.137,28 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.299.653,21 zł.


§ 7. Źródłem pokrycia deficytu będą:
1)przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 592.000,00 zł;
2)przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 316.481,93 zł;
3)przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 391.171,28 zł .

§ 8. Ustala się nowe limity dla:
1)zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 592.000,00 zł;
2)zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 823.431,23 zł;
3)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł ;
4) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391.171,28 zł;
5)kosztów obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przestawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wprowadza się zmiany w § 18 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLV/229/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLVIII/231/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr L/235/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr LI/241/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr LII/242/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty 11.348.566,28 zł „.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki