artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/237/10

UCHWAŁA NR L/237/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego, samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej dla których Gmina Kodrąb jest organem założycielskim


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128,181 poz. 1337, z 2007r. Nr 49, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1.1 Informacja składana przez Wójta Gminy Kodrąb Radzie Gminy Kodrąb z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego sporządzana jest w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej z podaniem wysokości planu i wykonania oraz procentowego stopnia realizacji tego planu.
2. Informacja składa się z części tabelarycznej sporządzonej w szczegółowości uchwały budżetowej oraz z części opisowej zawierającej krótką charakterystykę źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków.

§ 2.1 Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Gmina Kodrąb składa informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z:
1)programami finansowanymi z udziałem środków i dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
2)umowami, którymi realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z którymi płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3)gwarancjami i poręczeniami udzielanymi przez gminę.
2. W informacji, o której mowa w ust. 1 podaje się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia nazwę i cel, jednostkę realizującą zadanie, okres realizacji, łączne planowane i wykonane nakłady finansowe.

§ 3.1. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Wójt Gminy Kodrąb składa informację z przebiegu wykonania planu finansowego, samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, dla których Gmina Kodrąb jest organem założycielskim.
2. Informacja powinna być sporządzona w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym przyjętym przez Kierownika danej jednostki z podaniem wysokości planu i wykonania oraz procentowego stopnia realizacji tego planu, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych). Informacja powinna zawierać część opisową, której przedstawiona będzie realizacja zadań.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowienia § 2 mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski