artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIV/227/10


UCHWAŁA NR XLIV/227/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 czerwca 2010r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 7. ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, 62, poz.55, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 , poz.230 ) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 , z 2007r. Nr 147, poz.1033 , z 2009r. Nr 18, poz.97, z 2010r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:
1) opłata za ścieki bytowe wynosi 4,80 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.
2. Taryfa obowiązuje w okresie od 01 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2011r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/169/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

§ 4. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski