artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIX/212/10UCHWAŁA NR XXXIX/212/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142)) oraz art. 41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238; z 2008r.Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany :
1)w rozdziale I wpisuje się pkt . 23 o brzmieniu :
„ 23. Inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.;
2)w rozdziale II w pkt I , wpisuje się pkt 15 o brzmieniu :
„15. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym współudział w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.”;
3)w rozdziale II w pkt II pkt 7 po słowach „publicznego” , wpisuje się słowa „ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie”;
4)w rozdziale III w pkt 10 po słowach „młodzieży „ wpisuje się słowa „oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez współudział przy organizowaniu i finansowaniu Centrów Integracji Społecznej”;
5)w rozdziale V w pkt 3 po słowach „alkoholowych” wpisuje się słowa „ będzie następowało w przypadkach nieprzestrzegania treści art.18 ust.10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości”;
6)w rozdziale V dopisuje się pkt 4 o brzmieniu :
„4. W przypadku stwierdzenia naruszeń , o których mowa w art.131 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości , podejmowana będzie interwencja, mająca na celu wyeliminowanie tych przypadków np. poprzez przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarno-wyjaśniającej, przeprowadzenie szkolenia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski