artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIX/211/10


UCHWAŁA NR XXXIX/211/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kodrąb

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kodrąb na 2011 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski