artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIX/210/10

UCHWAŁA NR XXXIX/210/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142), art. 211, 212, 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu zadań zleconych w kwocie zł. 1.671.779,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków z zakresu zadań zleconych w kwocie zł. 1.671.779,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski