artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXII/179/09UCHWAŁA NR XXXII/179/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 16 września 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 1000, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł. 27.293,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 27.293,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 20.000,00 i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 27.293,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianie wynosi :

dochody zł. 11.166.764,03
w tym:
dochody bieżące zł. 11.106.164,03
dochody majątkowe zł. 60.600,00

wydatki zł. 12.594.689,03
w tym:
wydatki bieżące zł. 10.361.939,03
wydatki majątkowe zł. 2.232.750,00

 


§ 4. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w § 17 pkt 3 uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXX/164/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXI/175/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 6.834.258,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.