artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVII. 111.08

         

 

UCHWAŁA  NR  XVII. 111.08

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  17 września 2008r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości  na własność Gminy Kodrąb od osoby fizycznej

 

 

Na podstawie  art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

 

§ 1 . Wyraża się zgodę na  nieodpłatne  nabycie  na  własność  Gminy Kodrąb  od Pani Ireny Kaczor  nieruchomości  , położonej  w obrębie geodezyjnym Kodrąb , oznaczonej  w ewidencji gruntów Nr działki  393.4, o pow. 0,0074 ha  w zamian  za   wykonanie  z środków budżetu Gminy :

1)   przykanalika kanalizacji sanitarnej ze studnią na działce Nr 393.3 ,

2)   węzła przyłączeniowego wodociągu do działki  Nr 393.3,

3)   wykonania przepustu poprzecznego i utwardzenia drogi dojazdowej na długości działki Nr 393.3  sąsiadującej z drogą gminną (po budowie kanalizacji).

 

§ 2 .  Nieruchomość  wymieniona w § 1  niniejszej uchwały nabywana jest  z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej .

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.