artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XII/ 68/07

UCHWAŁA NR XII/ 68/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 28  grudnia  2007r.
w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzew Wielki
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459;z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218 ) Rada Gminy w Kodrębie uchwala co  następuje:
 
 
 § 1.  Przeznacza się do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania gruntu ,  położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzew Wielki , o pow. 1,34 ha , oznaczonego nr nr działek 26/2 , 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2  ,  na okres do dnia 5 grudnia 2089r.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .