artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XII/ 67/07

 UCHWAŁA NR XII/ 67/07
RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
- w sprawie   uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64,poz.142, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175 , poz. 1462, Nr 249 , poz.2104 ; z 2006r. Nr 94 , poz. 651) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji uchwalonego programu oraz składanie Radzie Gminy sprawozdań w tym zakresie.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2008r.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KODRĄB Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008
 
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2008, zwanego dalej „Programem” jest ar. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może identyfikacja konkretnych społecznych celów.
 
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
2) „gminie” – rozumie się przez to gminę Kodrąb,
3) „organizacji” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4) „programie” rozumie się przez to program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
 
§ 3. Partnerami Gminy Kodrąb są:
1) stowarzyszenia,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) kluby sportowe,
4) organizacje działające w sferze kultury, turystyki i rekreacji,
5) organizacje działające w sferze promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,
6) organizacje działające w sferze pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz samotnych matek. 
 
§ 4. 1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Gminy z podmiotami, a także priorytet zadań publicznych realizowanych przez podmioty gospodarcze.
2. Współpraca władz Gminy z podmiotami programu odbywać się będzie za zasadzie:
1)   suwerenności stron – oznacza to, iż stosunki między gminą a podmiotami programu kształtowane będą z poszanowaniem niezależności w swojej działalności statutowej,
2)   partnerstwa – oznacza to, iż podmioty programu biorą udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez gminę, rozeznawaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
3)   pomocniczości – oznacza to, iż Gmina uzna prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe,
4)   efektywności – oznacza to, iż gmina i podmioty programu wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych pod względem merytorycznym z uwzględnieniem promocji Gminy,
5)   jawności – oznacza to, iż Gmina udostępni podmiotom programu informacje o zamiarach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których jest możliwa współpraca, a podmioty programu udostępnią samorządowi dane o rodzaju prowadzonej działalności, sposobie funkcjonowania, sytuacji finansowej, strukturze organizacyjnej.
 
ROZDZIAŁ II
Obszary i formy współpracy
 
§ 5. Obszarami współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami programu będą zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom pozostającym w trudniej sytuacji życiowej, osobom bezdomnym i najuboższym, samotnym matkom, uciekającym przed przemocą w rodzinie
2) przeciwdziałania patologiom społecznym, tj. pomoc dla młodych ludzi opuszczających placówki wychowawcze i domy dziecka, ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom, które zaprzestały picia alkoholu, więźniom opuszczającym zakłady karne,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) ochrony przeciwpożarowej,
5) pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji.
 
§ 6. 1. Formami współpracy realizowanej w ramach niniejszego programu z podmiotami, o których mowa w § 3 są:
1) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu, oddelegowanie pracowników),
2) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) koordynowanie działań, organizowanie konferencji, świadczenie konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej,
4) doradztwo i bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacjami pozarządowymi,
5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.
2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, które realizowane są dotychczas w inny sposób w tym przez organy administracji publicznej.
3. Otwarte konkursy ofert wójt może przeprowadzić z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie.
4. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizację Wójt Gminy powołuje komisję konkursową i określa tryb jej pracy w formie zarządzenia.
5. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest sporządzenie jej na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
6. Środki finansowe przekazywane są wyłonionym w wyniku kursu ofert organizacjom, na podstawie umów zawieranych wg wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
7. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie.
 
ROZDZIAŁ III
Zadania priorytetowe
 
§ 7. Gmina Kodrąbwspółpracując w 2008 roku z organizacjami o których mowa w ustawie ustala poniżej listę zadań priorytetowych:
1) Wspieranie pozafinansowe działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych oraz imprez rekreacyjnych i integracyjnych.
2) W zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom: realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień i współuzależnień, prowadzenie telefonu zaufania dla osób uciekających przed przemocą w rodzinie i innych znajdujących w sytuacjach wymagających pomocy.
3) Propagowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka.
4) Propagowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym w zakresie rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji Gminy na zewnątrz.
5) Propagowanie przedsięwzięć w zakresie pobudzania aktywności zawodowej i społecznej, w szczególności wśród ludzi pozostających bez pracy i ludzi młodych, wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania.
 
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
 
§ 8. 1. Gmina Kodrąb realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych i możliwości organizacyjnych.
2. Wójt przedkłada Radzie Gminy Kodrąb w terminie do końca IV kwartału każdego roku projekt rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok następny, uwzględniając w szczególności ocenę realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.
3. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891)
4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym programem do współpracy Gminy z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).