artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XI / 62/07

UCHWAŁA NR XI / 62/07
  RADY GMINY KODRĄB
z dnia 5 grudnia 2007r.
 
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 249 , poz.1825 , Nr 245, poz.1775; z 2007r. Nr 109, poz.747 w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. (M.P. Nr 77, poz.831 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
 
 
  § 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. z 2007r. Nr 77, poz.831) , przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kodrąb na 2008 rok ,  z kwoty 58,29 zł za1 q do kwoty 47,00 zł za 1 q.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
 mgr inż. Marek Krężlewski