artykuł nr 1

UCHWAŁA NR X/57/07

 
UCHWAŁA NR X/57/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 października  2007r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia
 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb  .
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r Nr 142 ,poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr  173, poz. 1218 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2003r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb wprowadza się następujące zmiany :
 
1)   § 6 otrzymuje nr „ § 6 .1” brzmienie bez zmian ;
 
2)   w § 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
   „ 2.  Barwy gminy określa jej flaga na płacie prostokątnym , szachownica biało-zielona . Wzór flagi określa Zał. Nr 4 .” ;
 
3)   w § 6  dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
  „ 3. Zasady używania herbu i barw gminy określa Rada w odrębnej uchwale .” ;
 
4)   w § 17  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „ 2. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.” ;
 
5)   w § 57 skreśla się ust. 4 ;
 
6)   w § 63  ust.1 po kropce   dodaje się  zdanie w brzmieniu :
  „ Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach ustalonych w ustawie”. ;
 
7)  po § 63 dodaje się § 63 aw brzmieniu :
  „ § 63a Wniosek o głosowanie imienne  może złożyć ¼ składu Rady Gminy . Po przyjęciu wniosku przez radę Przewodniczący zapytuje kolejno radnych i odnotowuje to w protokóle.”;
 
8)  w § 76 ust.1 otrzymuje brzmienie :
  „ 1.  Radni są zobowiązani do utrzymywania stałej więzi z wyborcami , których reprezentują w Radzie , przede wszystkim w celu :
  a)  przyjmowania postulatów , wniosków i skarg wyborców,
 b)  informowania wyborców o aktualnej sytuacji Gminy,
  c)  informowania wyborców o swojej działalności w Radzie,
  d)  konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady,
  e)  propagowania zamierzeń i działań Rady „ ;
 
7)    w § 76  po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :
   „ 4.  W sprawach istotnych dla Gminy Wójt lub Przewodniczący Rady Gminy obowiązany jest każdorazowo powiadomić radnego o miejscu i terminie spotkań z mieszkańcami jego okręgu wyborczego .”;
 
8)    w § 82 ust.1 otrzymuje brzmienie :
  „1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego oraz członków.”;
9)    w § 82 po ust. 2 dodaje się ust.3 w  brzmieniu :
  „3. Skład liczbowy i osobowy Komisji Rewizyjnej określa odrębna uchwała Rady .” .
 
  § 2.Wzór flagi stanowi zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  Nr 1 do
Uchwały Nr X/ 57/07
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 października 2007r.
 
 
 
 
WZÓR FLAGI GMINY KODRĄB
 
 
Flaga Gminy Kodrąb przedstawia:
- na płacie prostokątnym szachownica biało – zielona, cztery pola o wymiarach 600 mm x 300mm każde
- górne lewe pole w kolorze zielonym, dolne lewe w białym, prawe górne w kolorze białym, prawe dolne w zielonym.
 
 
wzór graficzny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski