artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VIII/53/07

UCHWAŁA NR VIII/53/07

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia  07 września 2007r.

 

 

w sprawie  powołania  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003r., Nr 214 poz. 1806; z. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr  172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,   Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art. 6 ust.3 ustawy z  dnia  29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 161, poz. 1688; z 2007r. Nr 21, poz.125) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. Powołuje  się Panią Elżbietę Markiewicz  na  stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie z dniem 1 października 2007r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski