artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VI/ 35/07

                                              

                                                                          

UCHWAŁA   NR  VI/ 35/07

                                               RADY  GMINY   KODRĄB

                                                     z  dnia 25 maja 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji   Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2007 r.

        

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 , poz.1337 )    Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1.  Przyjąć plan pracy  Komisji   Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2007 rok  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

         § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                    

                                                                                                                                               

   

     Załącznik

                                                                                                   do uchwały Nr VI/35/07

                                                                                                    Rady Gminy Kodrąb

                                                                                                     z dnia 25 maja 2007r.

 

P L A N

 

pracy Komisji  Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb

na 2007 rok.

Lp.

 

 

                     Temat  posiedzenia

 

Termin realizacji

 1.

 2.

 3.

 

 4.

 

5.

 

6.

 

7.

8.

 

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r. ((trzy kwartały br.)

Analiza pracy szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kodrąb , w tym wszelkie finanse dotyczące oświaty.

Analiza przydzielania pomocy przez GOPS w porównaniu do analogicznego okresu roku  ubiegłego .

Analiza działalności istniejących świetlic i bibliotek na terenie gminy.

Analiza  działalności GCI oraz świetlicy środowiskowej w Dmeninie.

Zapoznanie się z  działalnością  Stowarzyszenia „MONAR” w Klizinie i Woli Malowanej.

Funkcjonowanie    służby zdrowia na terenie gminy.

Analiza wykonania budżetu w dziale  oświata i pomoc społeczna  za I półrocze 2007 roku.

Analiza  wydatków  w  ramach   otrzymanych    funduszy

i wypracowanych środków finansowych  w poszczególnych placówkach oświatowych.

Sprawy wynikające z bieżących potrzeb oraz zleconych przez Radę Gminy

 

II kwartał

cały rok

II kwartał

II kwartał

II kwartał

III kwartał

III kwartał

III kwartał

IV kwartał

cały rok