artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VI/34/07

                

UCHWAŁA NR VI/34/07

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na  2007 rok.

 

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003r., Nr 214 poz. 1806; z. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr  172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,    Nr 181, poz. 1337) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy   z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104; z 2006 Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,  Nr 249, poz. 1832 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

          § 1. W uchwale Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

- § 6 otrzymuje brzmienie:

            „§ 6 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie zł. 1.644.954 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę rozchodów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek w kwocie zł. 565.000  i związanych ze spłatą deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

 

-  zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

-  zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 86.012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.