artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IV/23/07

                                                          

                                                                                                         

UCHWAŁA  NR  IV/ 23/07

RADY  GMINY  KODRĄB

   z dnia  28 marca   2007r.

 

 

w   sprawie   uchylenia uchwały Nr XXVIII/186/2001 z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej i uchwały Nr IX/65/03 z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/186/2001 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej.

 

 

                  Na podstawie   art. 18 ust.2 pkt 8 , art. 41 ust.1 i art.42 ust.1 i 2   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) w związku z  ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. Nr 225 , poz. 1635 )   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/186/2001 z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej i uchwałę Nr IX/65/03 z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/186/2001 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej.

 

         § 2.  Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.