artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IV/22/07

                                                                                                    

UCHWAŁA  NR IV/ 22/07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  28  marca    2007r.

 

 

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVI/172/05 Rady Gminy Kodrąb  z dnia 15 września 2005r.  w sprawie   nabycia  nieruchomości na własność gminy Kodrąb zmienionej uchwałą Nr XXXII/219/06 z dnia 12 czerwca 2006r.

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128  )  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

        

§ 1.   W  uchwale    Nr   XXVI/172/05    Rady   Gminy   Kodrąb   z   dnia

15 września  2005r.  w sprawie odpłatnego nabycia gruntów zmienionej uchwałą Nr XXXII/219/06  Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 czerwca 2006r. w  § 1  w pkt 2  skreśla się słowa „o pow. 0,95 ha” , a wpisuje się słowa „ o pow. 0,9521 ha”.

 

         § 2. Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.