artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 204 /06

                                               UCHWAŁA  NR    XXX/  204 /06                     

        RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 21 marca 2006r.

 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne  do wynajęcia.

 

             Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 )  oraz art. 13 ust.1,   art. 37  ust. 4    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce    nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459)   stosownie do wniosku Stowarzyszenia MONAR  Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

           

§ 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nieokreślony, w formie bezprzetargowej nieruchomość  stanowiącą  własność Gminy Kodrąb , położoną w obrębie  geodezyjnym Klizin I , oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 419/2 o pow. 2,42 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce Stowarzyszeniu MONAR Dom dla  Osób Bezdomnych i Najuboższych  w Klizinie  .

 

            §  2. 1. Zobowiązuje się Stowarzyszenie do używania  przedmiotowej nieruchomości  do prowadzenia Domu Dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie   we własnym zakresie i na  koszt własny.

          2. Zobowiązuje się Stowarzyszenie  do  wykonywania bieżących  prac remontowych   budynku oraz zagospodarowanie terenu  we własnym zakresie i  na koszt własny.

   

 § 2  Z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości ustala się czynsz :

 

       1)    za budynki w wysokości określonej w uchwale Nr XXIX/192/2001 Rady      Gminy Kodrąb z dnia 28.12.2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2002-2006 , z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie na okres 25 lat.

       2)     za grunty zgodnie z uchwałą Zarządu Gminy Nr 51/2002 z dnia 22.01.2002r.,  z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie na okres 25 lat.

 

            § 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XIV/96/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej  stanowiącej mienie komunalne do wydzierżawienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Kodrą

 mgr inż. Marek Krężlewski