artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 201 /06

                                              

 

UCHWAŁA   NR  XXX/ 201 /06

RADY  GMINY   KODRĄB

                                            z  dnia  21 marca  2006r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji   d/s Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2006 r.

 

 

        

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457)   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy na 2006 rok Komisji  ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

         § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                    

                                                                                                                Przewodniczący

         Rady Gminy Kodrąb

         mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

                                                           Załącznik

                                                                               do uchwały Nr XXX/ 201/06

                                                                     Rady Gminy Kodrąb

                                                                     z dnia 21 marca 2006r.

 

P L A N

pracy Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2006 rok.

 

 

 

Lp.

 

                     Temat  posiedzenia

 

Termin realizacji

 

 1.

 2.

 

 3.

 

 4.

 

 

 

 

 5.

 6.

 7.

 

 

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

12.

 

13.

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2006r.

Wypracowanie   opinii  w   sprawie   budżetu w dziale oświata i pomoc  społeczna  na 2006 rok.

Działalność   Domu   dla   Osób  Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie  prowadzonego przez Stowarzyszenie MONAR.

Analiza przydzielania pomocy przez GOPS dla :

a/ uczniów ,

b/ przewlekle chorych , niepełnosprawnych,

c/ w sytuacjach losowych,

d/ dla mieszkańców gminy.

Analiza działalności istniejących świetlic na terenie gminy.

Zapoznanie się z działalnością GCI w Dmeninie.

Zapoznanie się z działalnością Komisji Socjalnej dla nauczycieli, emerytów i pracowników szkoły:

a/ formy realizacji funduszu  Komisji Socjalnej – fundusz    zdrowotny.

Funkcjonowanie    Ośrodków    Zdrowia   w     Kodrębie

 i w   Dmeninie .

Analiza wykonania budżetu w dziale  oświata i pomoc społeczna  za I półrocze 2006 roku.

Opiniowanie bieżących problemów oświatowych w gminie Kodrąb.

 Organizacja dowożenia dzieci do szkół.

Zapoznanie  się   z   działalnością    pedagoga    szkolnego

i logopedy.

Funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

Analiza   projektu   budżetu  na  2007  rok  w dziale  oświata

i pomoc społeczna.

 

Analiza  wydatków  w  ramach   otrzymanych    funduszy

i wypracowanych środków finansowych  w poszczególnych placówkach oświatowych.

Zgłaszanie propozycji wniosków do opracowania planu pracy Komisji na 2007 rok.

 

I kwartał

I kwartał

 

I kwartał

 

II kwartał

 

 

 

 

II kwartał

II kwartał

II kwartał

 

 

 

III kwartał

 

III kwartał

 

cały rok

 

III kwartał

III kwartał

 

IV kwartał

IV kwartał

 

 

co kwartał

 

 

IV kwartał