artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/199 /06

 

                                              

 

UCHWAŁA   NR  XXX/199 /06

RADY  GMINY   KODRĄB

                                            z  dnia  21 marca 2006r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rewizyjnej   Rady Gminy Kodrąb  na 2006 r.

 

 

        

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457)   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy na 2006 rok Komisji  Rewizyjnej   Rady Gminy Kodrąb  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

 

         § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                   Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik                                                                                                                               do uchwały  NrXXX/199/06

   Rady Gminy Kodrąb

   z dnia  21marca 2006r.

 

 

 

 

P L A N      P R A C Y

 

Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb na 2006 rok

 

 

1.     Przygotowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2006r.

2.     Przygotowanie opinii dotyczącej wykonania rocznego planu finansowego oraz sformułowanie  wniosku w  sprawie udzielenia absolutorium.

3.     Kontrola realizacji inwestycji  planowanych  na  2006 r.

4.     Analiza informacji przedstawionej przez Wójta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006r. 

5.     Wykonanie  czynności kontrolnych zleconych przez Radę Gminy.

6.     Analiza procedur przetargowych realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy.

7.     Analiza procedur przetargowych realizowanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kodrębie.

8.     Monitorowanie realizacji budżetu oraz gromadzenie danych na temat tej realizacji.

9.     Analiza opinii i innych aktów podejmowanych przez RIO.

 

Terminy realizacji w/w zadań będą  zgodne z wymogami prawa – w szczególności zadań związanych z realizacją procedury absolutoryjnej. Ponadto – w przypadku zadań  zleconych przez Radę Gminy- zgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy. Realizacja zadań ( z inicjatywy Komisji Rewizyjnej ) odbywać się będzie systematycznie w czasie całego roku.