artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 197 /06

                                                                                           

 

UCHWAŁA  NR  XXX/  197 /06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  21  marca 2006r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

Na   podstawie   art. 18 ust.2   pkt 9 lit .c ,  art.58  ust. 1   ustawy z     dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203: z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 )  i art. 82  ust.1 pkt 2  ustawy  z dnia   30  czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420  )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

 

§ 1.1 Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy w kwocie  zł 359.134  na finansowanie  planowanego deficytu w budżecie gminy na 2006r. , związanego z zadaniem   „ Adaptacja budynku po  byłej szkole w Lipowczycach na Centrum  Turystyczno-Rekreacyjne „  realizowanym  w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” .

        

2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania  wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu .

 

         § 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  w latach 2007-2009.

 

         2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

        

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski