artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 196 /06

                                                                                               

 

UCHWAŁA  NR  XXX/ 196  /06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia   21 marca 2006r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

 

         Na   podstawie   art. 18 ust.2   pkt 9 lit .c ,  art.58  ust. 1   ustawy z     dnia

 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203: z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 )  i art. 82 ust. 1   pkt 2     ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych

 ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

 

 

         § 1.1 Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy    w kwocie  zł 541.847   na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2006r. związanego z zadaniem   ” Modernizacja drogi gminnej  Gosławice – Widawka” , realizowanym   w ramach    ZPORR. 

 

         2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania  wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu .

 

         § 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów  z tytułu podatku od nieruchomości    w latach 2007 – 2009. 

        

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

                                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski