artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/234/06

                                                                                                     

UCHWAŁA  NR  XXXV/234/06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  29  września    2006r.

 

 

  w sprawie odpłatnego nabycia  nieruchomości na własność Gminy Kodrąb

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128  )  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

        

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na  własność  Gminy Kodrąb  od P. Elżbiety i Władysława Maszczyków   nieruchomość  położoną w obrębie Dmenin  , oznaczoną Nr działki  426  o pow. 0,33 ha za cenę nie przekraczającą kwoty  25.000,00 zł ,  z przeznaczeniem  na  budowę parkingu koło cmentarza  .

        

§ 2. Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.