artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/ 233 /06

                                                                                                                     

           UCHWAŁA  NR    XXXV/  233 /06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  29  września  2006r.

 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kodrąb

 

 

             Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 )  oraz art. 13 ust.1,   art. 37  ust. 4    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce    nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 17 , poz. 128)    Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

           

§ 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nieokreślony, w formie bezprzetargowej nieruchomość  stanowiącą  własność Gminy Kodrąb , położoną w obrębie  geodezyjnym Wola Malowana  , oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 56/6 o pow. 0,2979 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce Stowarzyszeniu MONAR z siedzibą w Warszawie,  z przeznaczeniem do utworzenia i prowadzenia  domu dla osób starszych i matek samotnie wychowujących dzieci, a także  w miarę możliwości na warsztaty terapii zajęciowej lub świetlicy terapeutycznej.

 

            § 2. Zobowiązuje się Stowarzyszenie  do  wykonania    prac remontowo-adaptacyjnych   budynku oraz zagospodarowania terenu  we własnym zakresie i  na koszt własny.

   

 § 3.  Z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości ustala się czynsz :

 

       1)    za budynki w wysokości określonej w uchwale Nr XXIX/192/2001 Rady      Gminy Kodrąb z dnia 28.12.2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2002-2006 , z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie MONAR  na okres  10  lat.

       2)     za grunty  w wysokości netto 100,00 zł rocznie ,waloryzowany w okresach rocznych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS , z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie  MONAR na okres 10 lat.

 

            § 4.  Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.