artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXXV/232/06

 

        UCHWAŁA  Nr XXXV/232/06

RADY  GMINY  KODRĄB

 z dnia  29 września  2006r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy  Kodrąb na 2006 rok

 

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169,poz.1420 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1. Zwiększa się wydatki   budżetowe o kwotę  zł. 10.428,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 10.428,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zwiększa się  wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 10.428,00 i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 10.428,00 zgodnie z załącznikiem  Nr 2  do niniejszej uchwały.

 

          § 3. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych gminy Kodrąb na lata 2006 – 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

        

 § 4.  Budżet gminy po zmianie wynosi :   

          

          dochody      -   zł. 8.479.107,00   wydatki      -      8.986.231,00

 

 

           §  5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

 

            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.