artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIV/ 231/06

                                                                                    

 

                     UCHWAŁA  NR  XXXIV/ 231/06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 15 września 2006r.

 

 

w sprawie uchylenia  uchwały Nr XXV/167/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 11 sierpnia  2005r. w sprawie  przeznaczenia do wynajęcia   nieruchomości zabudowanej   stanowiącej  własność Gminy Kodrąb.

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 )  oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459 ; z 2006r. Nr 104, poz. 708 )   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

        

 

§ 1. Uchyla się  uchwałę    Nr  XXV/167/05  Rady  Gminy  Kodrąb  z  dnia 11 sierpnia  2005r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kodrąb .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.