artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XX/ 137/05

 

UCHWAŁA  Nr XX/ 137/05

RADY GMINY  KODRĄB

z dnia 15 lutego  2005r.

 

 

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół .

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591; z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.  Nr 102 ,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -  Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004r.  Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie.  

 

 

§ 2. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzejowicach do 8 godzin tygodniowo.

 

§ 3. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin   dla Kierownika     świetlicy     w Zespole   Szkolno-Gimnazjalnym  w  Kodrębie  do

15 godzin tygodniowo.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.