artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XII / 77 / 03

UCHWAŁA NR XII / 77 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zmiany uchwały Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. NR 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U.  z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. W uchwale Nr V/26/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. zmienia się § 1 nadając mu brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć w roku 2003 pożyczkę długoterminową w wysokości 150.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  gminy za rok 2003 a w roku 2004 zaciągnąć długoterminową pożyczkę w kwocie 100.000 zł z tegoż samego Funduszu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie”.

 

         § 2. W uchwale Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. zmienia się § 4 nadając mu brzmienie:

„Wydatki nie mające pokrycia w dochodach w kwocie 448.781 zł zostaną sfinansowane w 2003 roku:

1.     kredytem bankowym na pokrycie wydatków oświaty w kwocie 200.000zł;

2.     pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie;

3.     ze środków nie wykorzystanych z lat ubiegłych w kwocie 98.781 zł.

 

§ 3. Zmienia się wydatki budżetowe: w Dz. 010, Rozdział 101010 § 6050 o kwotę 100.000 zł.

         § 4. Budżet po zmianach wynosi:

                                                        dochody   -   6.432.535 zł

                                                        wydatki    -   6.616.316 zł

 

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.