artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VIII / 56 / 03

UCHWAŁA NR VIII / 56 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  zł 112.224,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

               2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł 212.224,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2.1. Zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę zł 100.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie o przepustowości na odc. 7,8 km ( I etap na odcinku 2,6 km ) ze środków pochodzących z umorzenia 50% pożyczki Nr 268/OW/P/2000 udzielonej przez WFOŚiGW na zadania: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Kodrębie o przepustowości 200 m3/d” i postanawia się kwotę zł 100.000,- pochodzącą z wymienionego wyżej umorzenia części pożyczki dokonanego w dniu 28.05.2003r. przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi przeznaczyć w  całości na zadania wyżej wskazane – zgodnie z pismem z dnia 29.05.2003r. WF 3734/OW/335/03 WFOŚiGW w Łodzi stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

              2. Skreśla się z nakładów inwestycyjnych kwotę zł 25.000,- przeznaczoną na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie dł. 550 mb” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę zł 100.000,- pochodzącą z umorzenia pożyczki przypadającej do spłaty w 2003 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

         § 4. Budżet po zmianie wynosi:

1.     dochody – zł 6.307.702

2.     wydatki – zł 6.591.483

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.