artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VI / 53 /03

UCHWAŁA NR VI / 53 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 

 

         Na podstawie § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2003r. Nr 33, poz. 280 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Ustala się, że dla przewodniczącego Rady Gminy polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Wiceprzewodniczący Pani Teresa Starostecka.

 

         § 2. W przypadku polecenia przejazdu – podróży służbowej samochodem nie będącym własnością Gminy, ustala się maksymalną stawkę za 1 km przebiegu określoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością  pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ).

 

         § 3. Stawka za 1 km przebiegu określona w § 3 ulega zmianom zgodnie z § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia.

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.