artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 22 sierpnia 2022r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. 

Sesja odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035. 

VI. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2022 roku.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb.

XI. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Kodrąb. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki