artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 28 marca 2022 r. o godzinie 08.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

4.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

7.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2021 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kodrąb w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2022 rok.

9.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2021.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2021 roku.

11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2021 roku.

12.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie za 2021 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

15.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2022 roku”.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kodrąb. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.

19.Sprawy różne i wolne wnioski.

20.Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki