artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 13 października 2021 r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/226/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

2) w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2021 rok;

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030.

IV. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.