artykuł nr 1

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

 

 
Przewodniczący Rady Gminy organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
W szczególności:
- zwołuje sesje Rady,
- ustala porządek obrad,
- zawiadamia społeczność lokalną o terminie, porządku i miejscu obrad,
- prowadzi obrady,
- bierze udział w głosowaniach,
- podpisuje uchwały Rady,
- analizuje oświadczenia majątkowe radnych,
- udziela mediom informacji o działalności Rady.