artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia poł.w Rzejowicach

O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   na  3 lata .
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.działki
w ha
Nr Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
 Roczna stawka
czynszu
dzierżawnego
w q żyta
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzejowice
 
 
 
 
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 
 0,37
 
 
 
 
 
 
 21506
 
 
 
 
 
 
Tereny upraw polowych oraz łąk i pastwisk. 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie ze studium zag. przestrzennego
nieruchomość  jest położona w terenach upraw polowych na których dopuszcza się częściowo zalesienie a częściowo w terenach łąk i pastwisk.
 
  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,35 q żyta
 wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym
 
Kodrąb, dnia 08.12 .2011r.    Wójt Gminy Kodrąb
mgr nnż. Bożena Krawczyk