artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Kodrąb

 

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej
na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 w/w ustawy .Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
późn. zm. ) upływa z dniem 26 października 2011 r.
 
 
Lp.
Położenie
Nieruchomo-ści
Nr działki
Pow.
działki
w ha
Nr
Księgi
Wieczystej
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin
zagospoda-
rowania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
Kodrąb
 
 
 
 
 
   
 
 
164 /12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0246
 
 
 
 
 
 
 
PT1R/00079224/7
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość gruntowa  
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy działka znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego
 
 
 
-
 
 
 
 
 
   
   
 
 
9.800,00 +23% VAT
   
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 12. września  2011 r.
Z up. Wójta
mgr Lidia Sznelińska
Sekretarz Gminy

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Kodrąb

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem  26 października 2011 r.
 
 
 
Lp.
Położenie
Nieruchomo-ści
Nr działki
Pow.
działki
w ha
Nr
Księgi
Wieczystej
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin
zagospoda-
rowania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
 
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8. 
 
 
Kodrąb
 
 
 
 
 
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
 
 
164 /10,
 
 
 
 
 
 164 /9,
 164/8,
 164/7,
 164/5,
 164/4,
 164/3 1064/1 i
1064/11
 
 
 
 0,0816
 
 
 
 
 
 0,0895
 0,1068
 0,1520
 0,1175
 0,1120
 0,1149
 0,0712
 
 
PT1R/00079224/7,
 
 
 
 
 
PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00056934/0,
 PT1R/00079224/7  
 
 
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego.
- „ -
- „ -
- „ -
   - „ -
   - „ -
- „ -
   - „ -
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy działka znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego
  - „ -  
 - „ -
  - „ -
  - „ -
  - „ -
  - „ -
  - „ -
 
 
-
 
 
 
 
 
   -
-
   -
-
-
-
   -
 
 
30.600,00 +23% VAT
 
 
 
 
 
33.500,00 +23% VAT
39.800,00 +23% VAT
56.300,00 +23% VAT  
43.700,00 +23% VAT
41.700,00+23%VAT   42.800,00+23%VAT 26.800,00 +23%VAT
 
 
Kodrąb, dnia 12 września  2011 r.  
Z up. Wójta
mgr Lidia Sznelińska
Sekretarz Gminy


artykuł nr 3

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Lipowczyce

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 3 października 2011 r.
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
Lipowczyce
 
 
 
 
 735
 
 
 
 
 
2,43
 
 
 
 
 
 
 PT1R/00032702/1
 
 
 
 
 
Nieruchomość leśna, w ewidencji gruntów oznaczona jako lasy
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy
działka znajduje się w terenach leśnych
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.900,00
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 19 sierpnia 2011 r.
 
Wójt Gminy Kodrąb

 
mgr inż. Bożena Krawczyk

artykuł nr 4

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Kuźnica

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm. ) upływa z dniem 26 kwietnia 2011r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
Kuźnica
 
 
 
 
 
Kuźnica
 
 
 
 
427/3
 
 
 
 
 
427/4
 
 
 
 
2,57
 
 
 
 
 
1,59
 
 
 
 
 
 
26849
 
 
 
 
 
26849
 
 
 
nieruchomość rolna
częściowo zadrzewiona na pow. ok. 0,42ha (odłóg)
 
 
nieruchomość rolna
częściowo zadrzewiona na pow. ok. 0,10ha (odłóg)
 
 
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm.działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk
 
-„-
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
15.000,00
 
 
 
 
 
 
9.000,00
 
Działka numer 427/4 o pow.1,59 ha jest obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony  do dnia 28 lutego  2012 r.
 
Kodrąb, dnia 11 marca 2011r.  

 
 
Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk