artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Klizinie Pierwszym - działka Nr 334/3

O G Ł O S Z E N I E O   P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 334/3 , o pow. 0,43 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00045590/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 stycznia 2011 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 05 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.
Z mapy z projektem podziału przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 10.06.2010 r. wynika , że działka Nr 334/3 , położona w Klizinie Pierwszym zawiera 0,43 ha powierzchni i określona jest jako PsV-0,16ha, RVI-0,19ha, RV-0,08 ha.
Z operatu szacunkowego wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb (pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 07 czerwca 2011 r. , o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.500,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy , najpóźniej do dnia 02 czerwca 2011 r. (włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Kodrąb, dnia 04 maja 2011 r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr inż. Bożena Krawczyk

 

artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Klizinie Pierwszym - działka Nr 327

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


Na podstawie art.28, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 327, o pow. 0,24 ha.

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr 21172 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 stycznia 2011 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 05 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 10.09.2010 r. wynika , że działka Nr 327 , położona w Klizinie Pierwszym zawiera 0,24 ha powierzchni i określona jest jako pastwiska trwałe PsV-0,24ha.
Z operatu szacunkowego wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 07 czerwca 2011 r. , o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.500,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy , najpóźniej do dnia 02 czerwca 2011 r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Kodrąb, dnia 05 maja 2011 r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr inż. Bożena Krawczyk
 

 

artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu na dz. rol. KLizin Pierwszy Nr 334.3


 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

 

Na podstawie art. 28, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r.. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb   ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 334/3  , o pow. 0,43 ha.

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00045590/6  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 stycznia 2011r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.

Z mapy z projektem podziału przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w dniu 10.06.2010r.  wynika , że  działka Nr 334/3 , położona w Klizinie Pierwszym  zawiera 0,43 ha powierzchni i określona jest  jako  PsV-0,16ha, RVI-0,19ha, RV-0,08 ha.

Z operatu szacunkowego  wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się  05 kwietnia  2011r. , o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5.500,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

 

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium ,

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

 

Wadium należy  wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy ,  najpóźniej  do dnia 31 marca 2011r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia 01  marca  2011 r. 

 Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk

 

artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu na dz. rol. KLizin Pierwszy Nr 327


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

 

Na podstawie art.28, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r.. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb   ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 327  , o pow. 0,24 ha.

 

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr 21172 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 stycznia 2011r. o godz. 930  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 10.09.2010r. wynika , że  działka Nr 327  , położona w Klizinie Pierwszym  zawiera 0,24 ha powierzchni i określona jest  jako pastwiska trwałe  PsV-0,24ha.

Z operatu szacunkowego  wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się 05 kwietnia 2011r. , o godz. 930  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  3.500,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

 

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium ,

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy ,  najpóźniej  do dnia  31 marca  2011r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, dnia  01 marca 2011 r.   

 

Wójt

 

mgr inż. Bożena Krawczyk  

 

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości poł. w Wólce Pytowskiej działki nr 508, 239, 252

 
O G Ł O S Z E N I E  O P R Z E T A R G A C H
 
 
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Wólka Pytowska  na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęte są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane :
 
Lp.
Nr
działki
Pow.
działki
w ha
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium uwar. i kierunków zagosp. przestrzennego gminy
 
Cena wywoławcza
nieruchomości w zł
 
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
508
 
 
239
 
 
252
 
0,28
 
 
0,30
 
 
0,39
 
nier. rolna częściowo porośnięta samosiejką
 
nieruchomość rolna
 
 
-„-
 
 tereny łąk i pastwisk
 
 
ter. rol. przestrzeni produkcyjnej , na których dopuszcza się zalesienia
-„-
 
3.800,00
 
 
4.000,00
 
 
5.100,00
 
 
Działki oznaczone Nr 239 i 252 są obciążone umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 01 września 2012r. , działka Nr 508 jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich .
W/w działki mają  urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00032879/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
 
Z wypisu  z rejestru gruntów , wydanego  przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w dniu 27.10.2010r. wynika , że działka Nr 239  , zawiera 0,30ha  powierzchni i określona jest jako grunty orne R-V-0,06ha , R-VI-0,24ha , działka Nr 252 zawiera pow. 0,39ha i określona jest jako grunty orne R-V-0,07ha , R-VI-0,32ha .
Z wypisu  z rejestru gruntów , wydanego  przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w dniu 24.11.2010r. wynika , że działka Nr 508 , zawiera 0,28ha powierzchni i określona jest jako R-V-0,21ha i pastwiska trwałe PsV-0,07ha.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Przetargi ustne nieograniczone odbędą się 08 lutego 2011r. , o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
 
-   dowodu wpłaty wadium ,
-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-   aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
 
Wadium należy wnieść w pieniądzu  na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy  najpóźniej do dnia 03lutego 2011r.(włącznie).
 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
 
 Kodrąb, dnia 05 .01. 2011r.                                                       Wójt  
                                                                                                    mgr inż. Bożena Krawczyk