artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb

 

O G Ł O S Z E N I E O  P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Kodrąb  na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęte są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane :
 
Lp.
Nr
działki
Pow.
działki
w ha
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium uwar. i kierunków zagosp. przestrzennego gminy
 
Cena wywoławcza
nieruchomości netto
w zł
 
 
1.
 
 
 
2.
3.
4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 
 
 
1064/1 i 164/11

 
164/10
164/9
164/8
164/7
164/5
164/4
164/3
 
0,0712
 
 
 
0,0816
0,0895
0,1068
0,1520
0,1175
0,1120
0,1149
 
nieruchomość niezabudowana dla, której decyzją Wójta ustalono warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- „ -
- „ -
- ´” -
- „ -
- „ -
- „ -
- „ -
 
w terenach budownictwa jednorodzinnego
 
 
- „ -
- „ -
- „ -
- „ -
 - „ -
- „ -
- „ -
 
26.800,00
 
 
 
30.600,00
33.500,00
39.800,00
56.300,00
43.700,00
41.700,00
42.800,00
 
Działka Nr 1064/1 ma  urządzoną KW  Nr PT1R/00056934/0 ,  działki Nr164/11, Nr 164/10 , Nr 164/9 , Nr164/8 , Nr 164/7 , Nr 164/5 , Nr 164/4 , Nr164/3  mają urządzoną  KW PT1R/00079224/7 prowadzone  w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego.
Dla w/w działek zostały ustalone warunki zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi decyzjami Wójta Gminy Kodrąb Nr 7331/24/09 z dnia 21.07.2009 r. Nr 7331/25/09 z dnia 21.07.2009r.
Z mapy z projektem podziału nieruchomości wykonanej przez Geodetę Uprawnionego wynika , że w/w działki oznaczone są jako R – VI , i zawierają następującą powierzchnię : działka Nr 1064/1-0,0523 ha , działka 164/11 – 0,0189 ha , 164/10 – 0,0816 ha , 164/9 – 0,0895 ha , 164/8 – 0,1068 ha ,
164/7 – 0,1520 ha, 164/5 – 0,1175 ha , 164/ 4 – 0,1120 ha , 164/3 – 0,1149 ha.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb (pokój Nr 22).
 
Przetargi ustne nieograniczone odbędą się 7 grudnia 2011r. , o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz.U.Nr 54, poz.535 z póź.zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
 
-   dowodu wpłaty wadium ,
-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-   aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości  na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy  najpóźniej do dnia  1 grudnia  2011r.(włącznie).
 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
Wójt Gminy Kodrąb
mgr inż. Bożena Krawczyk
Kodrąb, dnia 27 października 2011r.
 

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lipowczyce - działka Nr 735

O G Ł O S Z E N I E   O P R Z E T A R G U
 


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108 z późn. zm.),  Wójt Gminy Kodrąb  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym  Lipowczyce  na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość  leśna położona w obrębie geodezyjnym  Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 735 o pow. 2,43 ha .
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00032702/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach  leśnych.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego  przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w dniu 12.08.2011r. wynika , że  działka Nr 735, położona w Lipowczycach  zawiera  2,43ha   powierzchni i określona jest  jako lasy Ls-VI-2,43 ha .

Szczegółowe  informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższe nieruchomości są  wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się  07 listopada 2011r. , o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 735  wynosi 39.900,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-  dowodu wpłaty wadium ,
-  dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-  aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy  najpóźniej  do dnia  02 listopada 2011r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 
 Kodrąb, dnia  04.10. 2011r.    

W Ó J T
mgr inż. Bożena Krawczyk
 

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Klizinie Pierwszym - działka Nr 327

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Na podstawie art.28, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy   na terenie gminy Kodrąb.

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 327  , o pow. 0,24 ha.

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr 21172 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 stycznia 2011 r. o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .
Drugi  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 05 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .
Trzeci przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym
 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.06.2011 r. wynika , że  działka Nr 327  , położona w Klizinie Pierwszym  zawiera 0,24 ha powierzchni i określona jest  jako pastwiska trwałe  Ps-V-0,24ha.
Z operatu szacunkowego  wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.
Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się 05 sierpnia 2011 r. , o godz. 9.30  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  2.800,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-  dowodu wpłaty wadium ,
-  dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-  aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.
Wadium  należy wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy ,  najpóźniej  do dnia  29 lipca  2011 r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 Kodrąb, dnia  04 lipca  2011 r.
 

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Klizinie Pierwszym - działka Nr 334/3

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
 

Na podstawie art. 28, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 334/3  , o pow. 0,43 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00045590/6  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 stycznia 2011 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .
Drugi  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 05 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym.
Trzeci  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 07 czerwca 2011 r. o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym
 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.
Z mapy z projektem podziału przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w dniu 10.06.2010 r.  wynika , że  działka Nr 334/3 , położona w Klizinie Pierwszym  zawiera 0,43 ha powierzchni i określona jest  jako  PsV-0,16ha, RVI-0,19ha, RV-0,08 ha.
Z operatu szacunkowego  wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.
Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb (pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się  05 sierpnia  2011 r. , o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  4.500,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-  dowodu wpłaty wadium ,
-  dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-  aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.
Wadium należy  wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy ,  najpóźniej  do dnia 29 lipca  2011 r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, dnia 04 lipca 2011 r.              

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geod. Kuźnica - działki Nr 427/3 , 427/4

O G Ł O S Z E N I E   O P R Z E T A R G ACH


Na podstawie art.28, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kuźnica na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęte są nieruchomości rolne położone w obrębie geodezyjnym Kuźnica , oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
427/3 - pow. 2,57 ha ,
427/4 - pow. 1,59 ha .

Przedmiotowe działki mają urządzoną Księgę Wieczystą Nr 26849 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 28.02.2011 r. wynika , że działka Nr 427/3 , położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica zawiera 2,57 ha powierzchni i określona jest jako grunty orne R- VI- 2,57 ha, działka Nr 427/4 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica zawiera 1,59 ha powierzchni i określona jest jako grunty orne R- VI - 1,59 ha.
Z operatu szacunkowego wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego P. Urszulę Bukowską wynika, że w/w działki są częściowo zadrzewione , pozostała część stanowi odłóg .
Drzewostan leśny występuje w działce Nr 427/3 na pow. ok. 0,42 ha o wartości 4.269 zł ,w działce numer 427/4 na pow. ok. 0,10 ha o wartości 1.668 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb (pokój Nr 22).
Działka numer 427/4 o pow. 1,59 ha jest obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 28 lutego 2012 r. , działka numer 427/3 jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 07 czerwca 2011 r. , o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 427/3 o pow. 2,57 ha wynosi 15.000,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 427/4 o pow. 1,59 ha wynosi 9.000,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy , najpóźniej do dnia 02 czerwca 2011 r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Kodrąb, dnia 05 maja 2011 r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr inż. Bożena Krawczyk